Leveringsvoorwaarden:

1. De opgave van de levertermijn geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Wij zijn verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zijn wij in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding daarvan.
3. Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding en geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren en/of afname te weigeren. Bij excessieve overschrijding zullen wij in nader overleg treden met de wederpartij.
4. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij ter zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
5. Goederen, niettegenstaande franco verzending, reizen steeds op risico en gevaar van de bestemming.
6. Al onze leveringen in onze web shop zijn exclusief transportkosten, tenzij elders vermeld of overeengekomen.

Algemene voorwaarden:

1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn alle leveringen, bestellingen, werkopdrachten en overeenkomsten onderworpen aan de hiernavolgende voorwaarden.
2. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op annulatie van de bestelling of schadevergoeding eisen indien door ons toedoen, of door toedoen van onze leverancier, kleine veranderingen zijn aangebracht aan de door de opdrachtgever zijn bestelde goederen. Dit houdt ook in dat de totale kostprijs van de goederen de vooropgestelde prijs niet met 10% mag overschrijden.
3. Alle klachten betreffende facturen dienen aangetekend gedaan te worden binnen de acht dagen na factuurdatum.
4. Indien de opdrachtgever overgaat tot annulatie van een bestelling en/of het verbreken van een schriftelijke overeenkomst en/of contract, dient deze de annulatie en/of verbreking te compenseren met een bedrag van 60% van de vooropgestelde kostprijs bij annulatie/verbreking meer dan 1 maand voor de vooropgestelde leveringsdatum; 100% van de vooropgestelde kostprijs bij annulatie/verbreking minder dan 30 dagen voor de vooropgestelde leveringsdatum.
5. De waarborgen die onze leveranciers ons geven voor hun producten geven wij door aan onze klant. Eventuele klachten zullen wij, indien dit buiten onze verantwoordelijkheid ligt, steeds met de nodige diplomatie en snelheid oplossen.
6. Alle contractanten dienen meerderjarig te zijn en/of in geval van minderjarigheid, deze overeenkomst mede te laten ondertekenen door één der beide ouders en/of voogden.
7. Bij niet betaling van de rekening na 10 dagen van de vooropgestelde leveringsdatum zal, zonder aanmaning, het onbetaalde bedrag van de rekening verhoogd worden met 15%, dit met een minimum van 50 euro.
8. Alle op de vervaldag nog niet betaalde goederen, blijven de volle eigendom van Crazy Events, en kunnen dusdanig volledig teruggevorderd worden.
9. Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten, die hiervan een uitvloeiing zijn, mochten ontstaan zullen worden berecht door de bevoegde rechter binnen het rechtsgebied, waar Crazy Events zijn zetel heeft.